Kerkbalans 2023 Kerkbalans 2023
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!

Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten. Wij zijn dankbaar dat de kerkdeuren weer wagenwijd open kunnen staan na de coronapandemie. Het is tijd om weer vooruit te kijken zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Daarnaast kan een goed functionerende kerk steun bieden in de huidige onzekere economische situatie. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.
Wij hebben daar uw financiële bijdrage hard bij nodig.
Dit verzoek is noodzakelijk omdat de inkomsten uit Kerkbalans de financiële basis vormen voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van
de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage vragen.
Ook in 2023 zullen er weer diensten worden gehouden in Johanneskerk, Lucaskerk, Markuskerk en Grote Kerk. Er zal veel werk verzet worden door vrijwilligers, ambtsdragers en predikanten ondanks dat het soms moeilijk is om voldoende menskracht te vinden. Veel fysieke activiteiten zijn na de coronapandemie weer opgestart en zorgen ervoor dat er nieuw leven in de brouwerij is ontstaan. Dat zal hopelijk ook bijdragen aan een levendige onderlinge verbondenheid waardoor niet alleen menskracht bespaard wordt maar ook de gemeenschap gebouwd wordt en de dienstbaarheid aan elkaar en naar de wereld toeneemt.
En dat als uiting van het leren vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, zoals in de missie van de PGB verwoord is

DIE VERBINDENDE KERK ZIJN WE SAMEN!

Jan Willem vd Wel

Contact:
kerkbalans@kerkbalanspgb.nl
na 19.00uur: 076-5657975
 
Correspondentieadres:
College van Kerkrentmeesters
Antwoordnummer 10253
4800 VB Breda
 

Kerkelijke bijdrage als een periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.
Wanneer is een gift een periodieke gift?
Een gift is een periodieke gift:
  • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
  • Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • Als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
  • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 
Protestantse Kerk is een ANBI.
Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk is Nederland is een ANBI en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën. 

Klik hier voor de modelovereenkomst voor een periodieke gift aan de Protestantse Gemeente Breda.

U kunt dit formulier invullen en digitaal opsturen naar kerkbalans@kerkbalanspgb.nl of per post naar College van Kerkrentmeesters, Antwoordnummer 10253, 4800 VB Breda
 
terug