Wat is diaconie Wat is diaconie
De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek - maar niet uitsluitend - verantwoordelijk is voor het diaconale werk.
 
Diaconie Lucaskerk Diaconie Lucaskerk

Het wezen van het diaconaat is het 'er zijn voor de ander'. Het Woord en onze woorden dienen telkens weer omgezet te worden in daden.

Bijzondere aandacht willen we als gemeente hebben voor de zwakken, zowel in onze samenleving als elders. Dit kan zich uiten in allerlei vormen van aandacht en activiteiten.

Diaconaat is gericht op menswaardig leven, wereldwijd.

 
Ondersteuning in de Wereld Ondersteuning in de Wereld

Op het gebied van Werelddiaconaat werkt de DOS samen met de diakenen van de NoorderBeemden en de Protestantse Gemeente Ginneken, in de zogenaamde ZWO groep. ZWO zet zich in voor armoedebestrijding in de wereld. Het streven is een derde van de diaconale inkomsten te bestemmen voor het werelddiaconaat. Bestemming van de gelden vindt plaats via Kerk in Actie en via speciale projecten van de ZWO groep. Er zijn contacten met de plaatselijke werkgroep Amnesty International en de wereldwinkel.

lees meer »
 
Diaconie Onder het Spoor (DOS) Diaconie Onder het Spoor (DOS)
In de Diaconie onder het Spoor werken de wijken van de Markuskerk en de Johanneskerk samen. Het diaconaat is een wezenlijk onderdeel van de wijkgemeente. De diaconale taak strekt zich uit tot alle mensen die lijden door armoe, onrecht, discriminatie of ziekte. Zij worden bijgestaan in de voorbeden, met materiële hulp en steun in het zoeken naar recht.
lees meer »