ANBI diaconie ANBI diaconie
A. Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Breda
Telefoonnummer (facultatief): 06-52420958
RSIN/Fiscaal nummer: 824128813
Website adres: https://www.pknbreda.nl/anbi_diaconie/
E-mail: Diaconie@PKNBreda.nl
Postbus: College van Diakenen PGB 
Postbus 3149
4800 DC Breda
   

B. Verkort overzicht begroting 2023
Onderstaande staat van baten en lasten van 2023 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de bestedingen van de diaconie in 2023.
 
C. Voorgenomen bestedingen 2023
De verwachte bestedingen (begroting 2023) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont normaliter een grote mate van continuïteit. Door corona zijn de afwijkingen echter groter dan normaal.
In de bijgevoegde begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
Toelichting bij B en C
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Via deze link zijn de jaarcijfers 2022 van de Diaconie in te zien.

D. Samenstelling College van diakenen
Het College van diakenen telt ongeveer tien leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Het dagelijks bestuur, het zogenaamde Moderamen, bestaat uit vier personen: Henrieke de Bruin (voorzitter), Leon Geschiere (penningmeester), Hanny den Ouden (secretaris/adviseur), Sonja Vrins (lid) en Rolf Boertien (lid). De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

E. Doelstelling en visie van de Diaconie van de Protestantse gemeente Breda, uitgedrukt in het beleidsplan 2021-2025
De Protestantse gemeente te Breda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Breda.

Het beleidsplan 2021-2025 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Breda staat in bijgevoegd document
 
F. Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.  
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; dat geldt dus ook voor diaconale vrijwilligers. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

 

terug